نوشته‌ها

,

در مورد زنجیره فرمان در سازمان خود چه می‌دانید؟

C:\Users\client4.MULTIWEB\Desktop\ax\10650_520.jpg

آیا موضوع قدرت در کار، در زنجیره فرمان نهفته است؟

آیا مایلید در مورد زنجیره فرمان بیشتر بدانید؟ زنجیره فرمان بیانگر شیوه ای است که نهاد های نظامی، مذهبی، شرکتی، دولتی و دانشگاه ها به وسیله آن و بطور سنتی سلسله مراتب گزارش دهی خود را ساختار بندی می کنند.

هنگامی که در یک سازمان، یک کارمند به کارمند دیگر گزارش می دهد، تصمیمات و ارتباطات مورد نظارت دقیق قرار گرفته و در زنجیره فرمان سازمان جاری خواهد بود.در زنجیره فرمان سنتی، اگر به تصویر ساختار روابط سازمان در چارت سازمانی نگاه کنیم، رئیس یا مدیر عامل در راس زنجیره فرمان قرار داد. کارمندی که بطور مستقیم به وی گزارش می دهد نیز در جایگاه دوم چارت قرار می گیرد.به همین صورت کارمندانی که به او گزارش می دهند نیز در خط سوم جای می گیرند و به همین صورت مراتب گزارش دهی در یک سازمان ادامه می یابد. در هر سطح از سازمان، قدرت اخذ تصمیات به همین صورت تقلیل یافته و خرد می شود. ادامه مطلب …